Boek over partneralimentatie

Dit jaar verscheen het boek Commentaar & context Wet Herziening Partneralimentatie, geschreven door Wendy Schrama, Naomi Spalter en door mij. Het boek geeft een overzicht van alle relevante kamerstukken en handelingen ten aanzien van de nieuwe wet over partneralimentatie die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Daarnaast biedt het boek commentaar waarbij de nieuwe wet wordt geïnterpreteerd en een context.

Digital Family Justice

Deze maand verscheen ons boek: ‘Digital Family Justice. From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution?’ (redacteuren: Mavis Maclean, University of Oxford, en ik). Het boek met bijdragen van experts uit diverse landen (Canada, Turkije, Australië, Frankrijk etc.), gaat specifiek over online self help tools en online geschillenbeslechting op het terrein van het familierecht. Er wordt stilgestaan bij de betekenis ervan voor mensen in o.a. een echtscheiding en voor juridische professies binnen de context van de rol van de overheid, gesubsidieerde rechtsbijstand etc. De Nederlandse Rechtwijzer (uit Elkaar) komt ook uitgebreid aan bod.

 

 

 

 

 

 

Artikel FJR over wet partneralimentatie

In FJR verscheen een artikel van mij over de Wet Herziening Partneralimentatie, die per 1-1-2020 van start gaat. Ik vergelijk de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen met de empirische data.

Assistant professor Utrecht University

Since 2019 I am an assistant professor at the Molengraaff Insitute for Private Law, Utrecht University School of Law. I teach the Master Courses Specialization Family Law and International and European Family Law, Introduction to the Law for Bachelor Social Science students and I supervise thesis-writing. I also conduct research on family law in the social context.

In FD over rechtsbijstand en echtscheiding

Door het Financieel Dagblad (FD) ben ik geïnterviewd voor een artikel over gesubsidieerde rechtsbijstand. De kernvraag was wat de plannen van de minister, bijv. de introductie van een verplichte poortwachter, kunnen betekenen voor mensen in een echtscheidssituatie.